Mazmur 95:1
Ef 5:19
Ibrani 2:12
Mazmur 71:23
Keluaran 15:1
Mazmur 105:2
Mazmur 49:4
Mazmur 101:1
Mazmur 150:1-5
Kolose 3:16
Mazmur 98:1-7
Wahyu 14:3-4
Mazmur 135:3
Amos 6:5
Mazmur 57:7
2 Tawarikh 5:13
Mazmur 40:3