Ef 2:10
Yeremia 29:11
Yohanes 16:21
Amsal 9:11
Mazmur 16:11
Mazmur 20:4
Mazmur 27:4-7
Mazmur 90:12
Mazmur 91:11
Mazmur 91:16
Mazmur 118:24
Zefanya 3:17
Mazmur 37:4-5
Ratapan 3:22-23
Bilangan 6:24-26
Mazmur 139:1-24