2 Raja 5:10
Ulangan 5:12
Keluaran 22:30
Yohanes 6:35
Matius 26:26
Bilangan 4:7
Yosua 6:3-4
Kejadian 2:1-3
Kejadian 9:12-16