Kejadian 3:4
Imamat 19:11
Mazmur 119:163
Amsal 12:22
Amsal 13:5
Amsal 14:5
Amsal 17:7
Hosea 11:12
Zefanya 3:13
Yohanes 8:44
Kisah Para Rasul 5:3
Ef 4:29
Kolose 3:9
1 Timotius 4:2
Yakobus 3:1
Wahyu 22:15