Galatyalılar 2:10
Matta 19:21
Luka 12:33-34
Luka 14:12-14
Luka 6:20-21
2 Korintliler 8:9
Yakup 2:5
Markos 14:7
Süleyman'ın Özdeyişleri 19:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:31
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:27
Yasa'nın Tekrarı 15:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:13
Luka 6:38
Matta 5:42
Yakup 1:27
Levililer 19:9-10
1 Yuhanna 3:17
Yasa'nın Tekrarı 15:7-8
Matta 25:31-46
Yeşaya 25:4
Elçilerin İşleri 20:35
Süleyman'ın Özdeyişleri 29:7
Mezmurlar 140:12
Yeremya 22:16
1 Samuel 2:8
Luka 3:11
Levililer 25:35
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:22-23
Levililer 19:15
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:8-9
Mezmurlar 12:5
Mezmurlar 35:10
Efesliler 4:28
Hezekiel 16:49
Yeşaya 58:6-7
Süleyman'ın Özdeyişleri 17:5
1 Yuhanna 3:17-18
Matta 25:40
Yasa'nın Tekrarı 15:10-11
Yeşaya 61:1
Galatyalılar 6:2
İbraniler 13:16
Romalılar 12:13
Luka 3:10-11
Yeşaya 41:17
Yasa'nın Tekrarı 15:7
Hezekiel 22:29