Matta 5:4
Yasa'nın Tekrarı 31:8
Matta 11:28
Yeşaya 41:10
1 Petrus 5:7
1 Korintliler 10:13
Mezmurlar 30:5
Mezmurlar 34:18
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:25
1 Petrus 5:6-7
Mezmurlar 23:4
Romalılar 12:2
Mezmurlar 38:9
Vaiz 1:18
Vahiy 21:3-4
Vaiz 11:10
Romalılar 12:15
Yoel 2:12
Vahiy 7:16-17
Eyüp 1:20-21
Efesliler 4:30
Yasa 20:17
2 Korintliler 7:10
Yeşaya 53:3
Matta 27:46
1 Petrus 1:6-7
Filipililer 4:7
Romalılar 8:18
İbraniler 10:24-25
2 Korintliler 1:3-4
Matta 22:36-40
Yuhanna 10:10
Vahiy 21:4
İbraniler 13:5
Filipililer 4:6-7