1 Timoteos 6:20
Luka 11:52
Romalılar 2:20
Yaratılış 2:4-25
Vahiy 11:15-18
Koloseliler 1:15-16
Vahiy 1:5
Vahiy 5:6
Vahiy 13:14
Vahiy 17:18
Eyüp 26:7
Yeşaya 40:22
Yaratılış 1:1-3
Vaiz 1:13-17
Yaratılış 2:4
Daniel 12:4
Yeşaya 42:5
Eyüp 26:7-14
Mezmurlar 104:5
Mezmurlar 104:9
Yeşaya 45:12
Amos 9:6
Yaratılış 6:12
Yaratılış 8:9
Yaratılış 9:11
Yeşaya 11:12
Daniel 12:1-3
Yeşaya 51:13
Yeremya 10:12
Yeşaya 55:10
Yaratılış 10:25
Yahuda 1:9
Koloseliler 1:15
1 Selanikliler 4:16
Vahiy 3:14
Yeşaya 9:6
Daniel 11:1
Mezmurlar 22:16
Eyüp 28:25
Eyüp 38:16
Vaiz 1:7
Yuhanna 1:18
Yaratılış 1:6-8