Koloseliler 3:23
Efesliler 4:28
Yuhanna 6:27
Galatyalılar 6:4-5
Mezmurlar 90:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 13:4
Filipililer 4:13
Koloseliler 3:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:23
Yaratılış 2:3
Luka 1:37
1 Timoteos 5:8
Yeremya 29:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 6:10-12
2 Timoteos 2:6
Yaratılış 2:15
Titus 2:7-8
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:3