Elçilerin İşleri 8:23
Koloseliler 3:8-13
Vaiz 7:9
Efesliler 4:26
Hezekiel 3:14
Yeşaya 38:17
Eyüp 7:11
Eyüp 10:1
Eyüp 21:25
Markos 11:25
Süleyman'ın Özdeyişleri 10:12
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:10
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 17:25
Romalılar 3:14
Matta 6:14-15
Yakup 1:19-20
İbraniler 12:14-15
Efesliler 4:31-32