İbraniler 10:32
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:18
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:28
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:25
Matta 18:15
1 Timoteos 3:15
Yuhanna 8:32
Matta 5:23-24
Yuhanna 6:54
Markos 6:3
Efesliler 5:25
İbraniler 12:14
Matta 18:15-17
Yakup 5:16
Galatyalılar 1:19
Malaki 1:11
Filipililer 1:30
Koloseliler 2:1
Romalılar 12:18
Yuhanna 14:6
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:1
Efesliler 4:26
Yakup 1:19
Matta 5:9
Yuhanna 3:3-5
Yakup 1:19-20
Galatyalılar 4:19
Matta 16:18
Matta 18:15-18
Efesliler 1:22-23
Efesliler 5:23-24
Elçilerin İşleri 4:32
1 Korintliler 1:10
Yuhanna 12:48
Matta 7:12
Yuhanna 14:28
1 Selanikliler 2:2
1 Korintliler 13:4
Romalılar 1:20