Galatyalılar 3:28
1 Timoteos 2:9-15
1 Timoteos 2:12
Yaratılış 3:16
1 Korintliler 11:3
Luka 8:1-3
Yaratılış 2:18
Efesliler 5:22-33
1 Timoteos 2:11-15
Luka 10:38-42
Titus 2:3-5
1 Korintliler 11:2-16
Elçilerin İşleri 18:26
1 Korintliler 14:33-35
1 Timoteos 2:11
Efesliler 5:22-24
Romalılar 16:1
Titus 2:4-5
Efesliler 5:22
1 Timoteos 5:14
Matta 27:55-56
1 Korintliler 14:34-35
Hakimler 4:4
Romalılar 16:7
Efesliler 5:21
Titus 2:1
1 Korintliler 11:7
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:10-31
1 Timoteos 2:13-14
1 Timoteos 3:2
1 Timoteos 3:11
Yaratılış 1:27
Efesliler 5:23
Titus 2:3
1 Petrus 3:7
Koloseliler 3:18-19
Yaratılış 1:26-28
1 Petrus 3:1-7
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:4
1 Korintliler 14:34
Koloseliler 4:15
Filipililer 4:2-3