Süleyman'ın Özdeyişleri 19:21
Yeremya 29:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:22
Mezmurlar 33:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:3
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:5
Mezmurlar 20:4
Mezmurlar 33:10
Luka 14:28
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:9
Romalılar 8:28
Filipililer 1:6
Yeşaya 14:26-27
Yuhanna 6:44
Mezmurlar 143:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 23:4
Mezmurlar 90:12
Mezmurlar 3:31-32
Yeşaya 46:3-11
Yuhanna 1:12-13
Vahiy 17:8
Amos 3:7
Yakup 4:1-17
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
2 Petrus 3:9
1 Timoteos 2:4
Yaratılış 1:26
Matta 28:18-20
Süleyman'ın Özdeyişleri 6:6-8
Yeremya 1:5
Efesliler 1:4
İbraniler 4:3
Romalılar 3:10-18
Yeşaya 55:10-11
Yeşaya 9:6-7
Yasa'nın Tekrarı 29:29
Romalılar 9:22-24
1 Petrus 2:9-10
Romalılar 8:18-25
Yasa 20:1-17