Elçilerin İşleri 16:31
Efesliler 2:8-9
Romalılar 10:9-10
Markos 16:16
Efesliler 2:8-10
Romalılar 10:13
Matta 10:22
Elçilerin İşleri 2:38
Yuhanna 3:16
Matta 25:31-46
Matta 7:21-23
Yuhanna 3:3
Romalılar 3:23
Yakup 2:24
Elçilerin İşleri 22:16
Romalılar 6:23
2 Korintliler 5:17
Galatyalılar 3:27
Luka 10:25-28
Yuhanna 3:16-18
Efesliler 2:10
1 Korintliler 12:13
2 Petrus 3:9
Elçilerin İşleri 17:30
Yakup 2:18
Yuhanna 8:24
Luka 13:3
Yakup 2:14-17
Yuhanna 6:47
Yuhanna 11:25-26
İbraniler 6:4-6
1 Yuhanna 5:13
Yuhanna 3:17
Yuhanna 14:6
Yeşaya 64:6
2 Timoteos 2:10
Romalılar 8:29-30
Matta 3:11