1 Timoteos 3:15
Yuhanna 6:54
Yuhanna 8:32
Yeşaya 40:31
Habakkuk 2:3
Vaiz 3:1
Mezmurlar 27:14
Markos 6:3
Yuhanna 12:48
Yuhanna 1:1
Galatyalılar 6:9
Mezmurlar 31:15
Galatyalılar 1:19
Malaki 1:11
2 Petrus 3:8
Mezmurlar 37:7
Vaiz 3:11
Ağıtlar 3:25-26
Elçilerin İşleri 1:7
Galatyalılar 4:4
Efesliler 5:16
Yuhanna 3:3-5
İbraniler 12:14
Yaratılış 1:1
Ağıtlar 3:25
Mezmurlar 145:15
Vaiz 8:6
Romalılar 8:28
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
Efesliler 1:10
Yuhanna 16:13
Galatyalılar 4:19
Matta 16:18
Matta 18:15-18
Efesliler 1:22-23
Efesliler 5:23
Elçilerin İşleri 4:32
1 Korintliler 1:10
Yuhanna 14:6
Yuhanna 14:6-28
Mezmurlar 37:7-9
Mezmurlar 49:1