2 Korintliler 12:21
2 Timoteos 2:22
Elçilerin İşleri 15:20
Koloseliler 3:5
Efesliler 5:3
Galatyalılar 5:19
1 Korintliler 6:18-19
1 Korintliler 7:2
1 Korintliler 10:13
1 Petrus 2:11
İbraniler 13:4
Yahuda 1:7
Matta 5:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30
Romalılar 12:1
Romalılar 13:13
1 Selanikliler 4:3-4
Galatyalılar 5:19-21
Yaratılış 39:7-10