Matta 21:22
Romalılar 10:17
İbraniler 11:1-6
Markos 11:22-24
Yakup 2:19
Efesliler 2:8-9
Luka 1:37
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
2 Korintliler 5:7
Efesliler 2:8
1 Korintliler 2:5
Yakup 1:5-8
Filipililer 4:13
Yakup 1:5-8
Filipililer 4:13
Yakup 2:24
Luka 17:5