İbraniler 3:2
Yeşaya 58:7
1 Timoteos 5:10
Titus 1:8
1 Petrus 4:8-9
Elçilerin İşleri 16:33-34
Levililer 19:33-34
Luka 14:7-14
Matta 25:34-46
Romalılar 12:13-20