1 Korintliler 13:4-7
Efesliler 4:29
Mika 6:8
Koloseliler 3:12
Efesliler 2:7
Matta 5:24
Romalılar 2:4
Galatyalılar 5:22
Mezmurlar 141:5
Yeşaya 54:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 19:22
1 Petrus 4:8
2 Petrus 1:5-7
Ester 2:9
Efesliler 4:32
Galatyalılar 6:10
Luka 6:35
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:26
1 Petrus 3:9
Rut 2:20-21
Rut 3:10
Nehemya 9:17
Mezmurlar 31:21
Mezmurlar 117:1-2
Mezmurlar 119:76
Yeşaya 54:10
Yeremya 2:2
Yoel 2:13
Yunus 4:2-3
Elçilerin İşleri 28:2
Yaratılış 24:14
Yeşu 2:12
2 Korintliler 6:6
Titus 3:4
Yaratılış 24:12