Romalılar 14:12
Romalılar 1:20
Süleyman'ın Özdeyişleri 27:17
Yakup 5:16
Romalılar 2:12
Luka 12:47-48
1 Selanikliler 5:11
Yakup 4:17
Romalılar 4:15
1 Timoteos 1:10
Matta 12:36
Luka 12:48
Hezekiel 18:20
Efesliler 5:21
İbraniler 10:25
Hezekiel 33:8
Matta 12:36-37
Galatyalılar 6:1-2
İbraniler 10:24
Mezmurlar 51:5
1 Yuhanna 2:2
2 Korintliler 5:10
2 Korintliler 4:17-18
Efesliler 4:25
Galatyalılar 6:2
Elçilerin İşleri 14:17
2 Korintliler 2:6
1 Samuel 16:7
1 Korintliler 1:10
2 Krallar 12:4-5
Mezmurlar 82:1
Mezmurlar 82:6
Eyüp 1:6-12
Eyüp 2:1-7
1 Tarihler 28:8