1 Korintliler 13:4
Filipililer 4:6
Vaiz 7:9
Romalılar 12:12
Efesliler 4:2
Galatyalılar 6:9
Yaratılış 29:20
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:18
Yeremya 29:11
1 Samuel 13:8-14
Luka 15:11-24
Mezmurlar 37:7-9
Romalılar 8:24-30
2 Selanikliler 1:4-5
İbraniler 11:13-16
Yaratılış 29:20-28
2 Samuel 5:4-5
Mezmurlar 75:2
Habakkuk 2:3
Romalılar 5:2-4
Vahiy 6:9-11