Elçilerin İşleri 4:29-31
2 Korintliler 3:12
Elçilerin İşleri 14:3
Elçilerin İşleri 13:46
Elçilerin İşleri 19:8
Filimon 1:8
Elçilerin İşleri 18:26
Markos 15:43
Elçilerin İşleri 28:31
Elçilerin İşleri 4:29-30
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:1
Yaratılış 18:23-32
Mezmurlar 138:3
Efesliler 3:12
Yuhanna 4:17
İbraniler 10:19
İbraniler 4:16
İbraniler 13:6
Efesliler 6:19-20
Elçilerin İşleri 4:13
1 Timoteos 3:13
1 Selanikliler 2:2
Filipililer 1:20
2 Timoteos 1:7
1 Korintliler 16:13
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:26
Mezmurlar 27:14
Romalılar 1:16
1 Tarihler 28:20
1 Korintliler 15:58
Efesliler 6:10
Yeşaya 54:4
Yuhanna 14:27
Markos 5:36
Filipililer 1:28
Yuhanna 7:26
Elçilerin İşleri 5:29
Yeşu 1:7
Hezekiel 3:9
Elçilerin İşleri 9:29
Filipililer 1:1
1 Timoteos 3:1
1 Korintliler 3:12
İbraniler 10:1
1 Petrus 5:10