1 Timoteos 5:4
1 Timoteos 3:15
Yuhanna 8:32
Vahiy 17:5
Yakup 1:27
Yuhanna 6:54
Markos 6:3
Yuhanna 14:6
Yaratılış 1:1-7
1 Timoteos 5:8
Galatyalılar 1:19
Malaki 1:11
Yaratılış 2:7
Yuhanna 3:3-5
Romalılar 3:23-3
İbraniler 12:14
Vahiy 17:18
Matta 16:18
Yaratılış 1:1
Yasa 15:3
Vahiy 17:9
Filipililer 4:6-7
Galatyalılar 4:19
1 Petrus 3:15
Vahiy 17:1
Matta 18:15-18
Efesliler 1:22-23
Efesliler 5:23
Elçilerin İşleri 4:32
1 Korintliler 1:10
Yuhanna 12:48
Yuhanna 14:28
İbraniler 1:14
Matta 18:10
Efesliler 6:12
Yuhanna 3:16
Yuhanna 17:17
Vahiy 2:9
Mezmurlar 68:5
Mezmurlar 146:9
Galatyalılar 2:10
Romalılar 3:23