Yeşaya 1:16
Mezmurlar 51:7
1 Yuhanna 1:7-9
Hezekiel 36:25
Mezmurlar 51:10
Elçilerin İşleri 9:1-31
Yasa'nın Tekrarı 23:12-14
Süleyman'ın Özdeyişleri 20:9
Filipililer 4:8
Mezmurlar 73:1
Vahiy 1:5
2 Korintliler 7:1
Levililer 19:28
Levililer 20:13
2 Petrus 3:8
2 Korintliler 5:17
Matta 23:25-28
Luka 6:31
1 Korintliler 10:13
Matta 23:26
Matta 5:8
Yaratılış 18:4
Yasa 19:14
Yasa'nın Tekrarı 23:12
Romalılar 5:8
1 Timoteos 4:12
2 Korintliler 6:14-18
Elçilerin İşleri 9:1-20
1 Korintliler 15:29
Levililer 18:22
Romalılar 1:26-27
1 Korintliler 14:40
Matta 7:18-23
Yuhanna 5:39-40