1 Yuhanna 4:17
1 Yuhanna 5:14
2 Tarihler 32:8
Efesliler 3:12
İbraniler 4:16
Yeşaya 32:17
Yeremya 17:7
Nehemya 6:16
Filipililer 1:6
Filipililer 4:13
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:26-32
Mezmurlar 20:7
Filipililer 3:3-5
2 Korintliler 3:1-4