Elçilerin İşleri 2:38
Koloseliler 3:17-23
Yasa'nın Tekrarı 23:17
Vaiz 9:10
Yuhanna 16:13
Levililer 19:2
Levililer 19:13-18
Luka 6:31
Luka 16:10
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:1-3
Süleyman'ın Özdeyişleri 19:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:6
Süleyman'ın Özdeyişleri 25:21
Romalılar 1:26
Romalılar 2:1
Matta 7:12-21
Yuhanna 13:34-35
2 Timoteos 3:16-17
Hezekiel 16:49-50
Galatyalılar 5:19-21
1 Korintliler 6:9-11
Romalılar 13:8-10
Yakup 1:12-15
Markos 12:28-31
Luka 10:10-28
Efesliler 6:5-9
1 Korintliler 13:1-13
Romalılar 6:1-23
Matta 19:1-30
Yaratılış 19:1-38