İbraniler 10:22
Yakup 2:10
İbraniler 10:2
Yasa'nın Tekrarı 5:17
Mezmurlar 32:1-6
Yeremya 51:5
Hoşea 5:15
Levililer 5:14-19
Levililer 7:1-10
Yaratılış 26:10
Çölde Sayım 5:5-10
Levililer 5:1-5
Levililer 5:15-16
Levililer 4:2-3
Levililer 4:13
Levililer 4:27
Mezmurlar 32:1-5
Yeşaya 6:7
1 Yuhanna 1:9
Romalılar 8:1
İbraniler 9:14
Mezmurlar 103:12
2 Korintliler 5:17
Romalılar 3:21-23
2 Korintliler 5:21
Mika 7:19
1 Yuhanna 3:19-20
Romalılar 6:23
Yeşaya 43:25
Vahiy 12:10
2 Korintliler 7:10
İbraniler 4:16
Romalılar 8:31-39
Romalılar 3:26
Romalılar 14:23
Yuhanna 3:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:4
Elçilerin İşleri 3:19
1 Yuhanna 2:1
Yaratılış 20:6-16
Yeşaya 53:10
Luka 15:18-19
Matta 18:21-35