Romalılar 1:16
Matta 6:33
Matta 22:37
Galatyalılar 2:20
Yuhanna 3:16
Matta 6:31-33
1 Korintliler 10:13
1 Korintliler 1:18
Vahiy 2:4
İbraniler 12:2
Matta 6:24
Koloseliler 3:1-4
Romalılar 1:20
Romalılar 15:13-19
Efesliler 3:7
Romalılar 9:22
Yasa'nın Tekrarı 6:5
Malaki 3:10
Yuhanna 3:30
Matta 6:19-21
Yuhanna 15:5
Matta 24:12
Elçilerin İşleri 20:35
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:3
Romalılar 8:5
Filipililer 4:13
2 Korintliler 12:7-10