Lu-ca 6:38
Ma-thi-ơ 5:4
Phi-líp 4:19
Thánh Thi 67:7
Dân Số 6:24-25
Phi-líp 4:6-7
Gia-cơ 1:17
Giê-rê-mi-a 17:7-8
I-sai-a 41:10
Giăng 1:16
Sáng Thế 22:16-17
Sáng Thế 27:28-29
Thánh Thi 1:1-3
Thánh Thi 23:1-4
2 Sa-mu-ên 22:3-4
1 Giăng 5:18
Thánh Thi 138:7
2 Cô-rinh-tô 9:8
Phi-líp 4:7